top of page

1. Missie

 

Vagevuur vergroot de groeikansen van jongeren, met extra aandacht voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Met ontmoeting als sleutel werkt de vzw aan het scheppen van een thuisgevoel binnen een duurzame, solidaire en rechtvaardige samenleving door het organiseren van Open Jeugdwerk.

 

Vergroot de groeikansen

 

Ons doel is het vergroten van de groeikansen voor jongeren en het verminderen van factoren die hen afremmen in hun groei. Dit doen we door:

 

- jongeren mondiger te maken en hun zelfvertrouwen een boost te geven

- kansen te geven om de wereld rondom hen beter te leren kennen en hun leefwereld te vergroten

- het vergroten van sociale vaardigheden en zelfstandigheid

- de verbondenheid te vergroten, zowel onderling als met hun omgeving

 

Jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie

 

Onze werking richt zich naar alle jongeren uit de ruime omgeving. Om een zo breed mogelijke groep jongeren te bereiken doen we extra inspanningen voor die jongeren die minder makkelijk hun weg vinden naar het jeugdwerk. Dit doen we door zelf naar de jongeren toe te stappen en hen te leren kennen.

 

De term ‘maatschappelijk kwetsbare situatie’ duidt er op dat niet iedereen met dezelfde kansen geboren wordt. Er kunnen een heleboel redenen zijn waarom sommige jongeren het moeilijker hebben om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. We ondersteunen jongeren om hun plaats te kunnen opnemen en bestrijden oorzaken van maatschappelijk onrecht.

 

Naast vrije tijd is er ook aandacht voor de andere levensdomeinen waar jongeren mee bezig zijn. De jongeren vinden bij ons een aanspreekpunt en luisterend oor. Waar nodig kijken we met de jongeren hoe ze het best verder geholpen kunnen worden en welke eventuele doorverwijzingen daarvoor nodig zijn. We streven ook naar structurele oplossingen van maatschappelijk kwetsbare situaties door signalen door te geven, partners samen te brengen en te streven naar opvolging van de signalen bij beleidsmakers.

 

Ontmoeting als sleutel

 

We organiseren en stimuleren ontmoeting, ook voor hen die anders weinig met elkaar in contact komen. Op die manier krijgen jongeren een bredere leefwereld en ontdekken ze een breed gamma aan denkwijzen en visies. Ontmoeting zorgt er voor dat jongeren meer keuzemogelijkheden hebben in het aantal bouwstenen waaruit ze hun identiteit opbouwen.

 

Thuisgevoel

 

We zorgen ervoor dat jongeren zich kunnen thuis voelen binnen de werking. ‘Respect’ is hiervoor erg belangrijk, jongeren willen serieus genomen worden en willen dat er naar hen geluisterd wordt. De jongeren worden niet bekeken als clïenten of afnemers van het aanbod. Ze worden als volwaardig beschouwd en er is ruimte voor alle dimensies en levensdomeinen van de jongere. In een warme thuis vinden jongeren een eerste aanspreekpunt voor wat hen bezig houdt.

 

Jongeren worden welkom geheten en benaderd vanuit hun mogelijkheden en kwaliteiten. Er is inspraak van de jongeren op alle niveaus van de vzw, ook in de Raad van bestuur. Er wordt samen met de jongeren beslist welke activiteiten er op touw gezet worden. Het organiseren én het uitvoeren van de activiteiten gebeurt samen met de jongeren. Vanuit de contacten met de jongeren, met partnerorganisaties en via een constante omgevingsanalyse gaan we na wat de behoeften van de doelgroep zijn en spelen we hierop in. Er wordt dus steeds van onderuit gewerkt, de begeleidersaanpak van de beroepskrachten is afgestemd op dit principe.

 

Duurzame, solidaire en rechtvaardige samenleving

 

We willen dat jongeren zich ook kunnen thuis voelen in de samenleving en streven daarom naar een duurzame, solidaire en rechtvaardige samenleving. We brengen dit in de praktijk in onze eigen werking en dragen dit ook uit naar buiten toe. Door jongeren te ondersteunen in hun passies en zelfbewustzijn en hen met respect te benaderen leggen we mee de basis voor zo een toekomst.

Vandaag is er een ongelijke verdeling van economisch, sociaal en cultureel kapitaal: niet elke jongere vertrekt vanuit dezelfde startpositie. Vzw jeugdclubs wil de belangen van de jeugd verdedigen en een spreekbuis vormen voor de jongeren. Om dit op een efficiënte manier te doen streeft de vzw naar samenwerkingen met andere jeugdorganisaties, welzijnsorganisaties en in het algemeen organisaties die werken op de verschillende leefdomeinen van jongeren.

 

Open Jeugdwerk

 

De vzw is ontstaan als een jeugdhuiswerking, maar onze methodes werden verruimd en er ontwikkelden zich meer hybride vormen van werken met jonge mensen (met een belangrijke rol voor outreachend werk). Het theoretisch kader wordt dan ook verruimd tot ‘Open Jeugdwerk’.1 De basis van waaruit gewerkt wordt zijn de noden van de jongeren. In een vrijwillige context vergroten we samen met hen hun groeikansen. Dit soort jeugdwerk kenmerkt zich door zijn open karakter, het past zich aan op basis van wat de jongeren nodig hebben. Op die manier kan het jeugdwerk zich afspelen binnen de muren van een jeugdhuis, maar ook op straat of bij jongeren thuis.

 

2. Werking

 

Onze jeugdwerking kenmerkt zich doordat ze continu in evolutie is: we passen de methodes en werkvormen aan op basis van de noden van de jongeren en van de samenleving. Zo zijn er binnen Vagevuur verschillende onderdelen ontstaan met elk hun eigen nadrukken, maar die ook een onderlinge kruisbestuiving hebben.

 

Vagevuur is reeds sinds 1962 actief in Lokeren (voorheen onder de naam vzw Jeugdclubs). Hoewel er steeds evolutie is zien we een aantal constanten steeds terugkeren in onze organisatie. Je zou ze kunnen benoemen als ons ‘genetisch materiaal’:

 

- Het spelen van een pioniersrol: Al heel wat organisaties ontstonden op die manier uit de schoot van de

  vzw. Denk maar aan de Jazzclub, de Judoclub, het Centrum Jonge Migranten, de Lokerse Queesten en

  de coöperatie HAVEN.

 

- Het opnemen van sociaal engagement: Vanuit ervaren noden probeert de vzw steeds zijn

  verantwoordelijkheid op te nemen in Lokeren. Dat gebeurde onder andere reeds met de oprichting

  van de doppersateliers, de eerste straathoekwerker en het vindplaatsgericht jeugdwerk. Ook de

  opstart van het Droomfabriekproject en de Diversa meisjeswerking kadert in deze traditie.

 

- Participatief werken: We vertrekken steeds vanuit de jongeren zelf, op hun maat en tempo, vanuit een

  positieve benadering. De jongeren staan centraal en bepalen in grote mate wat er gebeurt in de

  verschillende deelwerkingen van de organisatie. Om het in managementstermen te zeggen: we

  houden vast aan een ‘bottom-up’ benadering.

 

3. Doelgroep

 

Vagevuur richt zich op alle jongeren uit Lokeren en de ruime omgeving, met extra aandacht voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Het unieke aan Vagevuur is dat we er in slagen om een grote diversiteit aan groepen jongeren te bereiken en met elkaar in contact te brengen: zowel 'hangjongeren', anderstalige nieuwkomers, middenklasse jongeren, allochtone meisjes en BUSO jongeren worden bereikt. De specifieke doelgroepen komen dankzij onze populaire jeugdhuis- en evenementenwerking ook in contact met middenklasse jongeren. We geloven sterk in de kracht van ontmoeting en brengen bewust verschillende groepen jongeren samen met het oog op uitwisseling en leefwereldverbreding. Om het in vaktermen te zeggen: Vagevuur overstijgt het onderscheid tussen doelgroepspecifiek jeugdwerk en inclusief jeugdwerk. We combineren beide benaderingen.

4. Verhuur

 

Opgelet: door verbouwingen is het tijdelijk niet mogelijk om de feestzaal/kapel te huren

De jeugdhuisruimte, de evenementenzaal (de kapel), en de binnenkoer zijn te huur voor verenigingen en privé personen. Het tariefplan vind je bij ‘documenten’.

Er zijn maar een beperkt aantal verhuurmomenten per jaar beschikbaar. Doe tijdig je aanvraag via info@vagevuurvzw.be

Missie
Werking
Doelgroep
Verhuur
outreachende therapie
Tklub picto.jpg
vpjw picto.jpg
lucifer picto.jpg
ideefix picto.jpg
droomfabriek picto.jpg
bottom of page