top of page
outreachende therapie

Over Outreachtips

 

 

Outreachtips is een initiatief van Vagevuur Open Jeugdwerk. Met deze website willen we outreachend werken aanmoedigen enpraktische tipsmeegeven voor wie concreet aan de slag wil met outreachend werken.

Er bestaan heel wat vormen van outreachend werken. Bij wat outreachend werken wel en niet is en wat de verschillende vormen zijn staan we hier niet stil. We focussen op tips en beperken ons hier tot een verduidelijking van outreachend werken aan de hand van deze definitie: “Outreachend werken is een werkwijze die uitgaat van een actieve benadering en die gericht is op het bevorderen van het welzijn. De werker vertrekt vanuit de participatieve basishouding en richt zich op kwetsbare doelgroepen die niet of ontoereikend bereikt worden door het huidige dienst-, hulp-, of zorgverleningsaanbod. Dit door zich te begeven in hun leefwereld met erkenning van de daar

geldende waarden en normen. Met outreachend werken streeft men naar een wederzijdse afstemming tussen de doelgroep, hun netwerk, het maatschappelijk aanbod en de ruimere samenleving.”

(De Maeyer, Dewaele & Beelen, 2012)

Met deze website geven we outreachtips mee die zich toespitsen op het niveau van de outreacher zelf, maar ook naar de organisatie die outreachend sociaal werk wil organiseren en naar het beleid. De onderverdeling in deze drie niveaus – de werker, de organisatie en het beleid - is een bewuste keuze. Goed outreachend werk kenmerkt zich immers door een gunstig samenspel van deze drie niveaus. Een getalenteerde outreachende werker met een goede ingesteldheid is niet allesbepalend, op organisatieniveau dient een gunstig kader geschept te worden om binnen te werken en dient er voldoende ondersteuning te zijn voor de werker. Het beleidsniveau bepaalt niet enkel of en in welke mate er ingezet wordt op outreachend werken, maar tekent ook mee de krijtlijnen uit voor dit outreachend werk. Bovendien dienen de verschillende niveaus ook onderling verbonden te zijn, vooral in functie van het doorspelen en doorstromen van signalen en het aan de slag gaan met deze signalen.

vzw vagevuur is een Lokerse jeugdwerking die zich sinds 1962 richt op maatschappelijk kwetsbare jongeren. De vzw heeft sinds 1996 ervaring met outreachend werken. Van ’96 tot ’99 stelden we de eerste Lokerse straathoekwerker te werk. Vervolgens werd het straathoekwerk verder gezet door de Lokerse preventiedienst van 2002 tot 2006. Sinds 2006 merkten we dat heel wat groepen jongeren geen aansluiting vonden bij het bestaande aanbod en dat zij niet meer op een positieve manier bereikt werden. Als antwoord op deze reële nood ging in 2009 het Vindplaatsgericht jeugdwerk van start.

Het vindplaatsgericht jeugdwerk is een laagdrempelige vorm van jeugdwerk waarin de levensdomeinen vrije tijd en welzijn integraal benaderd worden. Om het laagdrempelige karakter van de werkvorm te waarborgen wordt de straat op gegaan. Jongeren worden in hun vrije tijd benaderd op de plekken waar zij zich bevinden, de vindplaatsen.

De vindplaatsgerichte jeugdwerker is present, aanwezig op straat en vormt voor vele jongeren een gemakkelijk aanspreekpunt. Hij luistert naar hen en puurt signalen uit de gesprekken.

Door herhaaldelijke contacten met de jongeren, wordt een vertrouwensband opgebouwd. Van hieruit worden er samen met de jongeren groepsgerichte vrijetijdsactiviteiten georganiseerd, maar worden de jongeren ook verder geholpen op diverse andere levensdomeinen (werkgelegenheid, huisvesting, onderwijs, gezondheid,...).

Met Outreachtips willen we onze jarenlange ervaring met outreachend werken delen met anderen. Zowel voor (toekomstige) werkers, organisaties en beleidsmakers hebben we een aantal nuttige en praktische tips verzameld, telkens geïllustreerd met verhalen, foto’s en filmpjes uit ons eigen werk.

Tklub picto.jpg
vpjw picto.jpg
lucifer picto.jpg
ideefix picto.jpg
droomfabriek picto.jpg
bottom of page